Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://cuw.powiat-plock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2016-09-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Popławska , adres e-mail: m.poplawska@powiat.plock.pl , telefon: 242676724.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Bielskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody z barierkami. Przy wejściu znajduje się również winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych wyposażona w sygnalizator dźwiękowy. Wejście boczne od strony zachodniej (wejście prowadzące do wydziału komunikacji) nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody z barierkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Szerokość drzwi jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz znajduje się na jednym poziomie. Korytarz ma szerokość 160 cm, co pozwala na swobodne poruszanie się osobie niepełnosprawnej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na piętrze 2.

Dostosowanie schodów

W budynku jest jedna klatka schodowa z barierkami. Schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

W budynku znajduje się winda obsługująca komunikację pomiędzy parterem a piętrem piątym.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

Obok schodów do wejścia głównego od ul. Bielskiej po lewej stronie znajduje się winda/platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach umożliwiająca wjazd na parter.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są wykorzystywane informacje głosowe. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń znajdują się na tablicach informacyjnych, które znajdują się na parterze naprzeciwko wejścia głównego oraz na piątym piętrze naprzeciw klatki schodowej. W razie potrzeby wszelkie informacje udzielane są przez pracowników. W budynku nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed wejściem głównym dostępne jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. Ponadto na parkingu przed wejściem od strony zachodniej (wejście do wydziału komunikacji) dostępne są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Świderski
Ilość wyświetleń: 36
31 marca 2020 13:49 (Tomasz Świderski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
31 marca 2020 13:45 (Tomasz Świderski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
31 marca 2020 13:35 (Tomasz Świderski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.