Obowiązek informacyjny

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Bielska 59, 09-400 Płock,

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl,

c) telefonicznie: (24) 267 68 72.


Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod.cuw@powiat.plock.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorą Państwa danych osobowych będzie Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2018 08:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Świderski
Ilość wyświetleń: 1594
13 czerwca 2018 10:51 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
13 czerwca 2018 10:50 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
13 czerwca 2018 10:50 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.